Bacaan Sholat

blogger templates


BACAAN SHOLAT 

Usholli fardhosh-shubhi rok’ataini mustaqbilal qiblati adaan lillaahi ta’ala,
Allohu Akbar
Allohu Akbar kabiiro walhamdu lillahi katsiro
wasubhaanalloohi bukrotan wa ashiila,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fathorossamaawaati wal ardho,
Haniifan muslimaw-wama ana minal musyrikiin
Inna sholaati wanusuki wamahyaaya wamaamati lillaahi robbil ‘alamina,
Laa syariika lahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin.

A’udzubillaahi minasy-syaithoonirrojiimi
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Alhamdu lillaahi robbil ‘alamin
Arrohmaanirrohiim
Maaliki yaumiddin
Iyyaaka na’budu waiyyaaka nasta’iin
Ihdinash-shiroothol mushtaqiim
Shiroothol ladziina an-’amta ‘alaihim
Goiril magdhuubi ‘alaihim waladh-dhoolliin.
Robbig firli waliwaalidayya
Amiin.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Wal ‘ashri
Innal insaana lafii khusrin
Illalladziina amanu wa’amilush-shoolihati
Watawaasau bilhaqqi watawaasau bish-shobri.

Allohu Akbar
Subhaana robbiyal ‘adzimi wabihamdihi 3X
Sami’alloohu liman hamidah
Robbana lakal hamdu mil-ussamaawati wamil-ul ardhi wamil-u ma syi-ta
min syaiin ba’du

Allohummahdini fiiman hadait
Wa’afini fiiman ‘afait
Watawallani fiiman tawallait
Wabaarikli fiima a’thoit
Waqini birohmatika syarro ma qodhoit
Fainnaka taqdhi wala yuqdho ‘alaik
Wainnahu la yadzillu man waalait
Wala ya’izzu man ‘adait
Tabaarokta robbana wata’alaita
Falakal hamdu ‘ala ma qodhoit
Astagfiruka wa atubu ilaik
Washollalloohu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi wabarik wasallam


Allohu Akbar
Subhaana robbiyal a’laa wabihamdihi 3X
Allohu Akbar
Robbig firlii warhamni wajburni warfa’ni warzuqni wahdini wa’afini
wa’fu ‘anni
Allohu Akbar
Subhaana robbiyal a’la wabihamdihi 3X
Allohu Akbar
Attahiyyaatul mubaarokaatush-sholawaatuth-thoyyibaatu lillah
Assalaamu ‘alaika ayyuhannabiyyu warohmaatulloohi wabarokaatuh
Assalaamu ‘alaina wa’ala ‘ibaadillaahish-shoolihiin
Asyhadu an-laa ilaaha illalloohu
Wa asyhadu anna muhammadan rosuulullooh
Alloohumma sholli ‘ala sayyidina muhammad
Wa’ala ali sayyidina muhammad
Kama shollaita ‘ala sayyidina ibrohim
Wa’ala ali sayyidina ibrohim
Wabaarik ‘ala sayyidina muhammad
Wa’ala ali sayyidina muhammad
Kama baarokta ‘ala sayyidina ibrohim
Wa’ala ali sayyidina ibrohim
Fil ‘alamiina innaka hamidun majiid

Alloohumma inni a’udzu bika min ‘adzaabil qobri wamin ‘adzaabinnaari
Wamin fitnatil mahyaa walmamati wamin fitnatil masiihiddajjaali

Assalaamu ‘alikum warohmatulloh
As-alukaljannah
Assalaamu ‘alikum warohmatulloh
Astajiiruka wa-a’udzubika minannaari
Asyhadu an-laailaaha illalloh
Huarrohmaanu ar-rrohiimu
Allohumma adzhib ‘anniyal hamma walhazan.

Usholli                       =  solat abi
Fardhosh-shubhi          =  kana fardu subuh
Rok’ataini                   =  Dua rokaat
Mustaqbilal qiblati        =  bari madep ka kiblat
Adaa-an                     =  dina waktuna
Lillaahi ta’aala             =  karena Alloh taala
Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung

Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung
Kabiiro                       =  Kalawan agung sa enyana
Walhamdu lillaahi         =  Sareng ari sadayana puji eta kagungan alloh
Katsiiron                    =  kalawan seueur
Wasubhaanalloohi        =  sareng maha suci gusti alloh
Bukrotan                    =  isuk-isuk
Wa-ashilan                 =  sareng sore-sore
Inni                           =  sayaktosna abdi
Wajjahtu                    =  madepkeun abdi
Wajhiya                     =  kana badan abdi
Lilladzu                      =  ka dzat Alloh
Fathorossamawati        =  anu parantos ngadamel langit tujuh
Wal-ardho                  =  sareng bumi tujuh
Hanifan                      =  bari condong kana agama
Musliman                   =  tur pasrah sumerah
Wama ana                 =  sareng sanes abdi
Minal musyrikina         =  eta ti rengrengan jalma anu musyrik kabeh
Inna sholaati               =  sayaktosna sholat abdi
Wanusuki                   =  sareng ibadah abdi
Wamahyaya               =  sareng hirup abdi
Wamamati                 =  sareng maot abdi
Lillahi robbil ‘alamiina   =  eta kagungan Alloh anu mangeranan sadaya alam
La syarika lahu           =  teu aya anu ngarencangan ka dzat Alloh
Wabidzalika                        =  sareng kana eta ibadah
Umirtu                       =  di parentah abdi
Wa-ana                      =  sareng ari abdi
Minal muslimina          =  eta ti rengrengan jalma anu islam kabeh

A’udzu                       =  nyalindung abdi
Billahi                        =  ka gusti Alloh
Minasy-syaithonirrojiimi=  tina godaan setan anu dijauhkeun tina rohmatna Alloh
Bismillaahi                  =  kalawan nyebat jenengan Alloh
Ar-rohmaani               =  anu parantos masihan ni’mat ageung
Ar-rohiimi                   =  anu parantos masihan ni’mat alit
Al-hamdu                   =  ari sadayana puji anu opat
Lillaahi                       =  eta kagungan Alloh
Robbil-‘alamiina           =  anu mangeranan sadaya alam
Ar-rohmaani               =  anu parantos masihan ni’mat ageung
Ar-rohiimi                   =  anu parantos masihan ni’mat alit
Maaliki yaumiddini       =  anu ngaratuan dina poe qiamah

Iyyaaka na’budu         =  ka gusti wungkul ibadah abdi sadaya
Wa-iyyaaka nasta’iinu  =  sareng ka gusti wungkul nyuhunkeun pitulung abdi                                           sadaya
Ihdina                        =  mugi nuduhkeun gusti ka abdi sadaya
Shirothol mustaqiimi    =  kana jalan anu lurus
Shirotholladzina           =  nyaeta jalanna jalma-jalma
An’amta                     =  anu parantos masihan ni’mat gusti
‘Alaihim                      =  ka eta jalma-jalma
Goiril magdhubi           =  salianti anu di benduan
‘Alaihim                      =  ka eta jalma-jalma
Waladh-dhoolliin          =  sareng salianti anu salasar kabeh

Bismillaahi                  =  kalawan nyebat jenengan Alloh
Ar-rohmaani               =  anu parantos masihan ni’mat ageung
Ar-rohiimi                   =  anu parantos masihan ni’mat alit
Wal-‘ashri                   =  demi waktu asar
Innal insaana              =  saestuna jalma-jalma
Lafii khusrin                =  eta yakin aya dina karugian
Illalladziina amanu       =  kajaba jalma-jalma anu ariman
Wa-‘amilush-sholihaati  =  sareng anu marigawe amal soleh
Watawaasau bilhaqqi    =  sareng anu silih wasiatan kana bener
Watawaasau bish-shobr=  sareng anu silih wasiatan kana sobar

Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung
Subhaana robbiyal ‘adzimi    =  maha suci pangeran abdi anu maha agung
Wabihamdihi               =  sareng muji abdi kagusti
Sami’alloohu               =  mugi ngadangu gusti alloh
Liman hamidah           =  ka jalma anu muji ka mantena
Robbana                    =  duh pangeran abdi sadaya
Lakalhamdu                =  kagungan gusti ari sadayana puji
Mil-ussamaawati          =  anu parantos minuhan langit tujuh
Wami-ul ardhi             =  sareng anu parantos minuhan bumi tujuh
Wamil-u ma syi-ta       =  sareng anu parantos minuhan perkara anu ngersakeun                                             gusti
Min syaiin ba’du          =  tina rupa-rua perkara saba’da minuhan langit tujuh                                          sareng bumi tujuh
Alloohummahdini         =  he Alloh, mugi nuduhkeun gusti ka abdi
Fiiman hadaita            =  sarta jalma-jalma anu parantos nuduhkeun gusti ka eta                                            jalma
Wa’afini                     =  sareng mugi nyageurkeun gusti ka abdi
Fiiman ‘afaita              =  sarta jalma-jalma anu parantos nyageurkeun gusti
Watawallani                =  sareng mugi nguruskeun gusti
Fiiman tawallaita         =  sarta jalma-jalma anu parantos nguruskeun gusti ka eta                                           jalma
Wabaarik li                 =  sareng mugi ngaberkahan gusti ka abdi
Fiiman a’thoita            =  dina perkara anu parantos maparin gusti ka eta jalma
Waqini                       =  sareng mugi ngariksa gusti ka abdi
Birohmatika                =  ku rohmat gusti
Syarro ma qodhoita     =  kana gorengna perkara anu parantos ngahukuman gusti
Fa-innaka taqdhi         =  da saestuna gusti eta anu ngahukuman
Wala yuqdho ‘alaika     =  sareng moal aya anu ngahukuman ka gusti
Wa-innahu                  =  sareng saestuna kalakuan
Laa yadzillu man walaita=  moal hina jalma anu parantos nulungan gusti ka eta                                       jalma
Walaa ya’izzu man       =  sareng moal mulya jalma
‘Adaita                       =  anu parantos ngamusuhan gusti ka eta jalma
Tabaarokta                 =  mugi ngundak-ngundak kasaean gusti
Robbana                    =  he pangeran abdi sadaya
Wata’alaita                 =  sareng maha luhur gusti
Falakalhamdu             =  maka eta tetep kagugan gusti ari sadayana puji
Ala ma qodhoita          =  kana perkara anu parantos ngahukuman gusti
Astagfiruka                 =  neda pangampura badi ka gusti
Wa-atuubu ilaika         =  sareng taubat abdi ka gusti
Washollalloohu            =  sareng mugi maparin rohmat gusti Alloh
Ala sayyidina              =  ka dunungan abdi sadaya
Muhammadin              =  tegesna kangjeng nabi muhammad
Wa-‘ala alihi                =  sareng ka kulawargana kangjeng nabi
Washohbihi                 =  sareng kapara sohabatna kangjeng nabi
Wabaarik wasallim       =  sareng mugi masihan kaberkahan sareng kasalametan                                             gusti

Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung
Subhaana robbiyal-a’la =  maha suci pangeran abdi anu maha luhur
Wabihamdihi               =  sareng muji abdi ka gusti
Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung
Robbigfirli                   =  he pangeran abdi, mugi ngahampura gusti ka abdi
Warhamni                  =  sareng mugi ngasih gusti ka abdi
Wajburni                    =  sareng mugi nambalan gusti ka abdi
Warfa’ni                     =  sareng mugi ngaluhurkeun gusti ka abdi
Warzuqni                    =  sareng mugi ngarizkian gusti ka badi
Wahdini                     =  sareng mugi nuduhkeun gusti ka abdi
Wa-‘afini                    =  sareng mugi ngariksa gusti ka abdi
Wa’fu ‘anni                 =  sareng mugi ngahampura gusti ka abdi
Allohu akbar               =  Ari Alloh eta anu agung
Subhaana robbiyal-a’la =  maha suci pangeran abdi anu maha luhur
Attahiyyaatu               =  ari sadaya kahormatan
Al-mubaarokaatu         =  anu di berkahan
Ash-sholawaatu           =  ari sadayana rohmat
Ath-thoyyibaatu          =  anu sarae
Lillaahi                       =  eta kagungan Alloh
Assalaamu ‘alaika                =  ari kasalametan eta mugi tetep ka anjeun muhammad
Ayyuhannabiyyu          =  he anu jadi nabi
Warohmatulloohi         =  sareng rohmatna gusti Alloh
Wabarokaatuh            =  sareng kaberkahan Alloh
Assalaamu ‘alina          =  ari kasalametan eta mugi tetep ka abdi sadaya
Wa-‘ala ibaadillahi        =  sareng ka abdi-abdina gusti Alloh
Ash-sholihina              =  anu saroleh kabeh

Asyhadu                     =  nekadkeun abdi kalawan ma’rifat sareng tasdiq
An                             =  kana saestuna kalakuan sareng tingkah
Laa-ilaaha                  =  teu aya deui pangeran anu anu maojud anu hak di                                          ibadahan anu digugu parentah sareng larangan nana
Illalloohu                    =  anging gusti Alloh
Wa-asyhadu               =  sareng nekadkeun abdi kalawan ma’rifat sareng tasdiq
Anna muhammadan     =  kana saestun akangjeng nabi muhammad
Rosuululloohi               =  eta utusan Alloh
Alloohumma sholli        =  he gusti Alloh, mugi nambihan rohmat gusti
‘Ala sayyidina              =  ka dunungan abdi sadaya
Muhammadin              =  tegesna kangjeng nabi muhammad
Wa-‘ala ali sayyidina    =  sareng ka kulawargina kangjeng nabi
Muhammadin              =  tegesna kangjeng nabi muhammad
Kama shollaita            =  sakumaha anu parantos masihan rohmat gusti
‘Ala sayyidina              =  ka gusti abdi sadaya
Ibroohima                  =  tegesna nabi ibrohim
Wa-‘ala ali sayyidina    =  sareng ka kulawargina kangjeng nabi
Ibroohima                  =  tegesna nabi ibrohim
Wabaarik                   =  sareng mugi ngaberkahan gusti
‘Ala sayyidina              =  ka gusti abdi sadaya
Muhammadin              =  tegesna kangjeng nabi muhammad
Wa-‘ala ali sayyidina    =  sareng ka kulawargina kangjeng nabi
Muhammadin              =  tegesna kangjeng nabi muhammad
Kama baarokta           =  saperti parantos ngaberkahan gusti
‘Ala sayyidina              =  ka gusti abdi sadaya
Ibroohima                  =  tegesna nabi ibrohim
Wa-‘ala ali sayyidina    =  sareng ka kulawargina kangjeng nabi
Ibroohima                  =  tegesna nabi ibrohim
Fil-alamiina                 =  di ieu alam
Innaka                       =  sayaktosna gusti
Hamiidun majiid          =  eta anu dipuji tur anu maha agung
Alloohumma inni          =  he Alloh, sayaktosna abdi
A’udzu bika                 =  nyuhunkeun pangriksa abdi ka gusti
Min ‘adzaabil-qobri       =  tina siksa kubur
Wamin-‘adzaabinnaari  =  sareng tina siksa naraka
Wamin fitnatil-mahya   =  sareng tina fitnahnaanu harirup
Wal-mamaati              =  sareng tina fitnah anu maraot
Wamin fitnatil-masihid-dajjaali = sareng tina fitnah masihid-dajjal
Assalaamu’alaikum      =  ari kasalametan eta muga tetep ka anjeun sadaya
Warohmaatullohi         =  sareng rohmatna gusti Alloh
As-alukaljannah          =  nyuhunken abdi ka gusti kana surga
Assalaamu’alaikum      =  ari kasalametan eta muga tetep ka anjeun sadaya
Warohmaatullohi         =  sareng rohmatna gusti Alloh
Wa-a’udzu bika           =  sareng nyuhunkeun pang riksa abdi ka gusti
Minannaari                 =  tina seuneu naraka