NADZOM PEPELING ANAK ADAM BAHASA SUNDA

blogger templates
NADZOM PEPELING "ANAK ADAM " BAHASA SUNDA 1.Anak Adam anjeun di dunya ngumbara 18 Anak adam aya anu rupa bagong Umur anjeun di dunya teh moal lila Waktu keur hirup di dunyana bedegong 2.Anak Adam umur anjeun teh ngurangan 19 Anak adam waktu anjeun keur ditimbang Saban poe saban peuting di contangan Mun beurat kakenca pasti asup kana jungkrang 3.Anak Adam anjeun maot teh nyorangan 20 Tapi lamun beuratna teh ka katuhu Cul anak, cul salaki, cul babarangan Pasti meunang kabungahan anu tangtu 4.Anak Adam maot euweuh nu dibawa 21 Anak adam ari maot eta lading Ngan asiwung jeung boeh anu dibawa Sakabehna jalma-jalma pada nyorang 5.Anak Adam pasaran teh lolongseran 22 Anak adam ari maot teh inuman Saban poe saban peuting gegeroan Sakur-sakur jalma pada ngaraosan 6.Anak Adam anjeun kaluar ti imah 23 Anak adam dawuh Alloh anjeun dijieun Digarotong dina pasaran tugenah Taya lian pikeun ibadah ka Alloh lakonan 7.Aduh bapa, aduh ibu abdi keueung 24 Anak adam anjeun ulah katungkulkeun Rup ku padung, rup ku lemah abdi sieun Ku kadunyaan sabab bakal ditinggalkeun 8.Anak adam di kubur teh leuwih poek 25 Anak adam anjeun mun ngalakonan dosa Nu nya angan di kubur teh maca Qur’an Saha anu nyalametkeun tina siksa 9.Anak adam maot anjeun ditakonan 26 Anjeun lamun ngaharepkeun rohmat kami Malaikat Munkar Nakir nu Nakonan Kudu iman netepan bakti ka kami 10.Anak adam mun teu bisa ngawalonan 27 Reujeung anjeun mun sieun tina siksaan Ka malaikat nu dua anu nakonan Sagala anu doraka kudu dijauhan 11.Anak adam tangtu keuna eta gendir 28 Oge anjeun sok era ku pada jalma Paneunggeulna malaikat munkar nakir Heunteu sieun ku Alloh sa kama-kama 12.Anak adam lamun amal urang alus 29 Anak adam ulah poho kana maot Eta tangtu di kubur teh leuwih mulus Sabab maot eta ka anjeun teh pogot 13.Anak adam sing garetol maca Qur’an 30 Geuning anjeun ayeuna teh mapay jalan Pidamareun di kubur teh ngaos Qur’an Tangtu anjeun bakal nepi kapanungtungan 14.Anak adam kaluar ti alam barzah 31 Anak adam pek pigawe amal hade Waktuna teh dina saba’da qiyamah Sabab nujadi koncina surga engke 15.Nyaeta dina tiupan nu kadua 32 Oge tinggalkeun sagala kagorengan Dingaranan paniupan ba’as tea Sabab jadi koncina naraka siksaan 16.Anak adam urang sanggeus dihirupan 33 Anak adam gedong-gedong nu di dunya Tuluy digiring kana tempat landratan Nu ku anjeun dijieun direka-reka 17.Pirang-pirang aleutan nu rupa-rupa 34 Pasti pisan ku anjeun the ditinggalkeun Sakumaha waktu keur hirup di dunya Jadi ka anjeun matak nganalangsakeun 35 Anjeun pindah ti dunya ka pakuburan Dina pakuburan pasti ditembongkeun 36 Lamun boga amal soleh tangtu bungah Lamun mawa dosa pasti bakal susah 37 Pakuburan mungguh jalma anu soleh Tempatna teh raudotun minal jannah 38 Hartosna teh eta patamanan surga Keur anu doraka mah ruang naraka 39 Anak adam ari nu ngawungkul dunya Tangtu hirup di dunyana hayang lila 40 Ari jalma anu resep ka akherat Di dunyana tangtu inget kana maot 41 Dulur-dulur sakieu heula wasiat Pamugi ieu pepeling janten hikmat 42 Yeu nadom pepeling jeung wasiat Nu ka dua rek disambung deui mapat