Nadzoman Ushul Fiqh (Lathaif AL-Isyarah)

blogger templates
Nadzom usul fiqih

Nadzom Usul Fiqh

نظم لطئف الاشارات


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
P E N D A H U L U A N
ذو العجز والتقصير والتفريط قال الفقير الشرف العمريطى
Telah berkata Syiekh Syarifudin Yahya Yang membutuhkan kepada Dzat yang Esa
Yang memiliki kelemahannya jiwa Serta ceroboh menancap dalam rasa
علم الاصول للورا واشهرا الحمد لله الذى قد اظهرا
Sgala puji bagi Allah Dzat yang Ghofur Yang tlah menjadikan ilmu Usul masyhur
Serta menjadikan Ilmu Usul masyhur Bagi segenap manusia tuk tafakur
فهو الذى له ابتداء دونا على لسان الشافعى وهونا
Melewati lisan Imam As-Syiafi’i Alloh memasyhurkan Ilmu Usuli
Imam As-Syiafi’i yang pertama memulai Smoga Allah memudahkan jalan kami
كتبا صغار الحجم او كبارا وتابعته الناس حتى صارا
Dan para Ulama tlah mengikutinya Hingga terbentuklah kitab-kitabnya
Dari ukuran besar hingga yang kecil Itulah karya Ulama yang berhasil
بالوارقات للامام الحرمى وخير كتبه الصغار ماسمى
Kitab terbaik milik Imam Harmain Kecil mungil Waraqatlah dinamakan
مسهلالحفظه وفهمه وقد سئلت مدة فى نظمه
Telah datang permintaan kepadaku Untuk mensya’irkan Waraqat yang lalu
Untuk mempermudah cara penalaran Serta mempermudah tekhnis pemahaman

وقد شرعت فيه مستمدا
فلم اجد مما سئلت بدا
Kemudian aku tidak menemukan Sebuah kecapean dari permintaan
Lalu ku bermaksud pada sya’irnya Dengan memohon pertolongan darinya
والنفع فى الدارين بالكتاب من ربنا التوفيق للصواب
Dengan taufiq yang membuka kebenaran moga kitab ini penuh kemanfaatan
Di Dunia dan Akhirat selamanya Untuk dijadikan bekal hidupnya


(باب اصول الفقه)
BAB I
USUL FIQIH
للفن من جزاين قد تركبا هاك اصول الفقه لفظالقبا
Lafdz usul fiqih digunakan nama Untuk sebuah warna ilmu yang mulia
الفقه والجزان مفردان الاول الاصول ثم الثانى
Usul fiqih tersusun dua bagian Satu usul, dua fiqih almufrodain
والفرع ما على سواه ينبنى فالاصل ما عليه غيره بنى
Asal ialah sesuatu yang ada Tempat untuk bersandar dzat yang lainnya
Ranting ialah sesuatu yang dibangun Tempat untuk bersandar pada yang lain
جاء اجتهادا دون حكم قطعى والفقه علم كل حكم شرعى
Fiqih ialah ilmunya hukum syar’i Yang hasil ijtihad bukan hukum pasti
ابيح والمكروه مع ما حرما والحكم واجب ومندوب وما
من قاعدهذان او من عابد مع الصحيح مطلقا والفاسد
Hukum syara terediri wajib pertama Mandub, mubah, makruh, haram yang ke lima
Enam mutlak shohih serta fasid yang ke tujuh Dari orang yang duduk atau ibadah
فى فعله والترك بالعقاب فالواجب المحكوم بالثواب
Wajib diberi pahala yang melakukan Dengan siksaan bagi yang ,meninggalkan
ولم يكن فى تركه عقاب والندب ما فى فعله الثواب
Mandub itu berpahla bagi pelaku Jika di tinggalkan siksa tak berlaku
فعلا وتركا بل ولا عقاب وليس فى المباح من ثواب
Pada mubah tak ada siksa pahala Dikerjakan ditinggalkan semua sama
كذالك الحرام عكس ما يجب وضابط المكروه عكس ما ندب
Pengertian makruh sebaliknya mandub Pengertian haram sebaliknya wajib
به نفود واعتداد مطلقا وضابط الصحيح ماتعلقا
Shohih itu yang ada kaitan nufud I’tidad dalam ibadah atau akad
ولم يكن بنافد اذا عقد والفاسد الذى به لم تعتدد
Sesuatu yang tak ada kaitannya Nufud serta I’tidad fasid namaya
بالفقه مفهوما بل الفقه اخص والعلم لفظ للعموم لم يخص
Ilmu itu lafad umum yang tak tentu Tapi fiqih lebih khusus dan tertuju
ان طابقت لوصفه المحتوم وعلمنا معرفة المعلوم
Ilmu kita mengetahui sesuatu Bila ada persamaan yang tlah tentu
خلاف وصفه الذى به علا والجهل قل تصور الشيئ على
Dan bodoh itu mengidentifikasi Sesuatu yang nyatanya tak sesuai
بسيطا او مركبا قد سمى وقيل حد الجهل فقد العلم
Dan menurut qil tentang kebodohan Yaitu tidak ada pengetehuan
Kebodohan terbagi dua bagian Satu basith dua murokab tinggalkan
تركيبه فى كل ماتصورا بسيطه فى كل ماتحت الثرى
Basith itu adalah kebodohan akan Sesuatu di bawah darat lautan
Orang yang tak tahu akan sesuatu Tapi merasakan ia tidak tahu
Orang yang tak tahu akan sesuatu Tapi tak merasakan ia tak tahu
Itulah kebodohan berlipat lipat Kebodohan murokab harus di ingat
اوباكتساب حاصل فالاول والعلم اما باضطراريحصل
Ilmu itu hasil dengan dua cara Pertama idhthirar,iktisab ke dua
Ilmu idhtirar yang tidak membutuhkan Tuk mencari dalil serta pemikiran
بالشم او بالذوق او باللمس كالمستفاد بالحواس الخمس
ماكان موقوفا على استدلال والسمع والابصار ثم التالى
Seperti tahunya hasil panca indra Indra pencium,perasa dan peraba
Dan indra pendengar serta penglihatan Tentu tahu satu persatu hafalkan
Ilmu iktisab yang slalu membutuhkan Tuk mencari dalil serta pemikiran
Bak tahu tentang alam semesta baru Berfikir dan realita brubah slalu
لنا دليلا مرشدا لما طلب وحد الاستدلال قل ما يجتلب
Definisi dari istidlal yaitu Suatu proses pemikiran yang tertuju
Natijah sbagai puncak tujuan itu Alam berubah itulah hal yang baru
مرجحالاحد الامرين والظن تجويز امرئ امرين
Dan dzon itu sesuatu di unggulkan Dari dua perkara yang berlawanan
والطرف المرجوح يسمى وهما فالراجح المذكور ظنا يسمى
Waham itu sesuatu dilemahkan Dari dua perkara yang berlawanan
لواحد حيث استوى الامران والشك تحرير بلا رجهان
Syak yaitu menemukan persamaan Antara dua perkara berlawanan
للفن فى تعريفه فالمعتبر اما اصول الفقه معنى بالنظر
Usulfiqh ditinjau dari ma’nanya Terdapat tiga bahasan yang utama
كالامر او كالنهى لا المفصله فى ذاك طرق الفقه اعنى المجمله
Satu perjalanan dalil fiqih mujmal Dua praktik cara mendapatkan dalil
والعالم الذى هو الاصولى وكيف يستدل بالاصول
Ketika terjadi kontradiksi dalil Yang manakah dalil yang harus diambil
Ataukah kedua dalil di gabungkan Tiga sifat mujtahid di ceritakan


(ابواب اصول الفقه)
BAB II
BAB-BAB USUL FIQH
وفى الكتاب كلها ستورد ابوابوابها عشرون بابا تسرد
Usul fiqih terdiri dua puluh bab Seluruhnya kan di bahas dalam kitab
امر ونهى ثم لفظ عما وتلك اقسام الكلام ثما
Satu pembagian kalam di awal bab Dua amar, nahyi, selanjutnya lafadz
اوظاهر معناه اوموء ول وخص او مبين او مجمل
Lafadz umum serta khos itu ke empat Lima mujmal enam mubayin kau ingat
Lafadz dzohir, muawal yang ke delapan Muthlaqul af’ali Nabi ke sembilan
حكماسواه ثم ما به انتسخ ومطلق الافعال ثم مانسخ
حظر ومع اباحة كل وقع كذالك الاجماع والاخبار مع
فى الاصل والترتيب للادله كذا القياس مطلق لعلة
Nasih, mansuh ayolah kita hafalkan Ijma’ tiga belas khobar demikian
Hadrunl ibahah ba’da bi-tsah lima belas Selanjutnya qias yang ke enam belas
Tartibuddalil itu tujuh belas Sifat mujtahid itu delapan belas
وهكذا احكام كل مجتهد والوصف فى مفت ومستفت عهد
Yang ke sembilan belas sifat muqalid Yang terakhir ahkamu kuli mujtahid
Ayo berfikir biar nggak stufid Meski di perbolehkan untuk bertaqlid

(باب اقسام الكلام)
BAB III
P E M B A G I A N K A L A M
اسمان او اسم وفعل كاركبوا اقل ما منه الكلام ركبوا
وجاء من اسم وحرف فى الندا كذاك من فعل وحرف وجدا
Suatu lafadz yang bisa menjadi kalam Itu terdapat empat macam gabungan
Isim dengan isim zaedun qa-imun dua lafadz irkabu fiil dan isim
Yang ketiga gabumgan huruf dan isim Qad qa-ma contohnya silahkan difaham
Yang keempat fiil dan huruf bersatu Dalam munada seperti ya-zaedu
والامر والنهى والاستخبار وقسم الكلام للاء خبار
Dari segi lafadz pembagian kalam Itu semuanya ada empat macam
Khobariyah, amar, nahyi dan istifham Mari satu persatu kita hafalkan
الى تمن ولعرض وقسم ثم الكلام ثانيا قد انقسم
Dari segi makna pembagian kalam Itu semuanya ada tiga macam
Satu tamani, irid ketiga qasam Hati-hati contohnya jangan lupakan
حقيقة حدها ما استعملا وثالثا الى مجاز والى
Pembagian kalam yang ketiga kalinya Dari segi lafadz terhadap maknanya
Yang pertama kalam hakikat namanya Yang kedua bagian majaz namanya
Hakikat ialah lafadz yang digunakan Sebagai objektifitas harfiah ucapkan
يجرى خطابا فى اصطلاح قدم من ذاك فى موضوعه وقيل ما
Seperti devinisi sholat dikatakan Sebagai do’a- do’a untuk kebaikan
Pendapat yang lain mengatakan Bahwa hakikat lafadz yang digunakan
Dalam istilah yang lebih tepat Ucapan dan pekerjaan dalam sholat
واللغوى الوضع والعرفى اقسامها ثلاثة شرعى
Lafadz hakikat terbagi tiga buah Syiar’iah, lughowiah, ’urfiyah
فى اللفظ عن موضوعه تجوزا ثم المجاز مابه تجوزا
Selanjutnya majaz itu sebuah kata Yang tidak menggunakan keaslian makna
Seperti aku telah melihat bulan Di mushola saat aku berjalan
او استعارة كنقص اهل بنقص او زيادة او نقل
Majaz terbagi ke dalam empat buah Majaz bihadzfi dua majaz bizziyadah
Majaz binnaqli dan empat isti’arah Ayo terus berjuang pantang menyerah
كما اتى فى ذكر دون مرية وهو المرد فى سؤال القرية
Coba tanyakan pada rumah sebelah Yang d maksud adalah penghuni rumah
Awas ingat dan jangan engkau gegabah Itu contoh bihadzfi engkau tela-ah
Seperti yang tercantum dalam Al-dzikru Yang pasti kebenarannya jangan ragu
والغائط المنقول عن محاله وكازدياد الكاف فى كمثله
Lalu contoh dari majaz bil-ziyyadah Menambah huruf kaf dalam lafadz mislih
Lafadz gho-ith itu hasil perpindahan Dari tempat gho-ith itu di pindahkan
Sesuatu yang keluar dari insan Itulah majaz binnaqli kau jelaskan
يزيد ان ينقض يعنى مالا رابعها كقوله تعالى
Yang ke empat contoh majaz isti’arah Seperti terdapat dalam firman Allah

( باب الامر )
BAB IV
P E R I N T A H
بالقول ممن كان دون الطالب وحده استدعاء فعل واجب
Amar yaitu perintah kerjaan wajib Dengan ucapan terhadap si mukhatab
Tepatnya dari atasan ke bawahan Dari segi martabatnya dinyatakan
حيث القرينة انتفت واطلقا بصيغة افعل فالوجوب حققا
Amar wajib hakiki yang dinyatakan Dengan shighat if’al itu menunjukan
Bila ada qarenah yanng menunjukan Terhadap sesuatu yang diwajibkan
اباحة فى الفعل او ندب فلا لا مع دليل دلنا شرعا على
بحمله على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب ختما
Jika terdapat dalil yang menunjukan Pada ibahah dan nudbu dipantaskan
Maka bukanlah sebagai amar wajib Tapi pantas untuk mubah atau mandub
ان لم يرد ما يقتض التكرارا ولم يفد فورا ولا تكرارا
Dan tidaklah berguna suatu amar Dengan segera melaksanakan amar
Dan tidak pula terdapat pengulangan Jika telah tiba akan kewajiban
امر به وبالذى به يتم والامر بالفعل المهم المنحتم
Dan perintah terhadap suatu pekerjaan Printah pula pelantara pekerjaan
وكل شيئ للصلاة يفرض كالامر بالصلاة امر بالوضو
Seperti perintah melaksankan shalat Maka mencakup terhadap wudlu itu tepat
يخرج به عن عهدة الوجوب وحيثماان جىء بالمطلوب
Jika kewajiban telah ditunaikan Maka terbebaslah dari kewajiban
Jika tiba kembali kewajiban lain Maka wajib lagi tuk dilaksanakan

( باب النهى )
BAB V
L A R A N G A N
بالقول ممن كان دون من طلب تعريفه استدعاء ترك قد وجب
Nahyi itu printah untuk meninggalkan Suatu kewajiban dengan ucapan
Tepatnya dari atasan ke bawahan Dari segi martabatnya dinyatakan
من ضده والعكس ايضا واقع وامرنا بالشيئ نهى مانع
Perintah terhadap suatu pekerjaan Maka itu pula suatu larangan
Dari pekerjaan yang bertolak belakang Berdirilah berarti duduk dilarang
والقصد منها ان يباح ما وجد وصيغة الامر التى مضت ترد
Dalam shighat amar ada empat makna Satu ibahah dan taswiyah kedua
Ibahah itu berarti kebolehan Taswiyah itu berarti persamaan
كذا لتهديد وتكوين هيه كما اتت والقصد منها التسويه
Selanjutnya makna tahdid yang ketiga Empat makna takwin janganlah kau lupa
Tahdid itu berarti menakut-nakuti Takwin itu mengadakan dengan pasti


PASAL
ORANG YANG TERMASUK PADA KHITOB TAKLIF DAN
ORANG YANG TIDAK TERMASUK PADA KHITOB TAKLIF

قد دخلوا الا الصبى والساهى والمؤمنون فى خطاب الله
Orang yang termasuk pada khitob allah Itu ada dua janganlah kau salah
Satu mu’min dua kafir diperintah Kecuali orang yang lupa dan bocah
والكافرون فى الخطاب دخلوا وذا الجنون كلهم لم يدخلوا
Orang yang lupa sampai ingat kembali Orang yang gila sampai sadar kembali
Serta bocah kecil hingga mukalaf Semua tak termasuk pada khitob taklif
وفى الذى بدونه ممنوعه فى سائر الفروع للشريعة
Kafir disuruh mengerjakan syari’at Tapi tak kan ditrima tanpa syahadat
تصحيحها بدونه ممنوع وذلك الاسلام فالفروع
Disamping syari’at harus di kerjakan Maka kafir masuk islam diprintahkan
Karna syari’at berjalan tanpa iman Sama halnya berdasi tanpa pakaian


(با ب العام )
BAB VI
LAFADZ UMUM
من واحد من غيرما حصر يرى وحده لفظ يعم اكثرا
Ta’rif lafadz umum ialah sesuatu Yang mencakup lebih dari pada satu
Membutuhkan perincian selanjutnya Lafadz kaum dirinci zaedun contohnya
ولتنحصر الفاظه فى اربع من قولهم عممتهم بما معى
Lalu ringkasan lafadz umum terbagi Empat bagian silahkan buka lagi
باللام كالكافر والانسان الجمع والفرد المعروفان
Satu kalimat jamak dima’rifatkan Dengan alif lam contohnya dituliskan
Al-abrara itu golongan kebaikan Al-fujja-ra itu golongan keburukan
Dua kalimat mufrad dima’rifatkan Dengan alif lam contohnya dihafalkan
Al-insan dan al-kafir itulah contohnya Ayo buka Al-Qur’an biar gak bodoh
من ذاك ما للشرط من جزاء وكل مبهم من الاسماء
Yang ketiga tiap-tiap isim mubham Atau ma- syartiyah ayolah dipaham
فى غيره ولفظ اى فيهما ولفظ من فى عاقل ولفظ ما
Lafadz ” man” digunakan tuk yang berakal Dan lafadz ” ma-“ untuk yang tak punya akal
Inilah “man” syartiyah serta istifham juga “ma-“ syartiyah serta ma-istifham
Kemudian lafadz “ayun” digunakan Yang berakal, tak berakal digunakan
كذا متى الموضوع للزمان ولفظ اين وهو للمكان
Serta “aina” menunjukan tempat itu Begitupun “mata” menunjukan waktu

فى لفظ من اتى بها مستفهما
ولفظ لا فى النكرات ثم ما
Yang ke empat lafadz “la-“ dalam nakirah Tak seorang lelaki di dalam rumah
فى الفعل بل وما جرى مجراه ثم العموم ابطلت دعواه
فى الفعل بل وما جرى مجراه ثم العموم ابطلت دعواه
Lafadz umum dalam fiil dibatalkan Karena hanya dalam “mantuq” diamalkan

(با ب الخاص )
BAB VII
LAFADZ KHUSUS
من واحد او عم مع حصر جرى والخاص لفظ لا يعم اكثرا
Ta’rif lafadz khusus ialah sesuatu tak mencakup lebih dari pada satu
تمييز بعض جملة فيها دخل والقصد بالتخصيص حيثما حصل
Maksud takhis ialah pengecualian Dari lafadz umum pada sebagian
كما سياءتى انفا او منفصل وما به التخصيص اما متصل
Takhsis itu ada dua klasifikasi Takhsis mutasil munfasil bervariasi
Takhsis mutasil ”mukhosis” yang bersatu Dengan “ ’am makhsus” pasti slalu menyatu
Sedangkan takhsis “munfasil” itu beda Sebaliknya takhsis “mutasil” yang beda
Seperti “mukhosis”nya dalam Al-Qur’an “ ‘am makhsus”nya dalam hadits dinyatakan
كذاك الاستثنا وغيرها انفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل
Yang termasuk takhsis mutasil ialah Syarat, qayid bil-sifat, istisna ghayah
Badal ba’di min al-kul itu tambahan Selain itu semua munfasil namakan
من الكلام بعض مافيه اندرج وحد الاستثناء ما به خرج
Istisna itu menngeluarkan sesuatu Sebagian dari kalam yang bersatu
Seperti lafadz “zaidun” dikeluarkan Dari satu kelompok atau golongan
ولم يكن مستغرقا لما خلا وشرطه ان لا يرى منفصلا
Syarat istisna itu ada empat warna Satu jangan terpisah antar “mustasna”
Dengan “mustasna minhu” yang disebutkan Dua “mustasna”nya janngan menghabiskan
وقصده من قبل نطقه به والنطق مع اسماع من بقربه
Pada “mustasna minhu” tiga ucapkan Dan orang terdekat dapat mendengarkan
Empat istisna dimaksud ”mutakalim” Sebelum diucapkan si”mutakalim”
من جنسه وجاز من سواه والاصل فيه ان مستثناه
Yang jadi asal dalam istisna itu Ditempatkan di jenis “mustasna minhu”
Seperti halnya kaum telah berdiri Kecuali pak zaed tidak berdiri
Dibolehkan istisna di tempatkannya Bukan pada jenis “mustasna minhu”nya
والشرط ايضا لظهور المعنى وجاز ان يقدم المستثنى
Dibolehkan istisna di tempatkannya Bukan pada jenis “mustasna minhu”nya
Dibolehkan istisna lebih dahulu Dari pada “mustasna minhu” dahulu
Begitupun syarat yang di dahulukan Sedangkan jawabnya itu di akhirkan
ومالى الا الى احمد شيئة * ومالى الا مذهب الحق مذهب))
“Tak ada bagiku kecuali pada keluarga Ahmad suatu kesejahteraan"
Asalnya: "tak ada bagiku suatu kesejahteraan kecuali pada keluarga Ahmad”
“Tak ada bagiku kecuali pada madzhab yanng benar suatu madzhab”
Asalnya: “tak ada bagiku suatu madzhab kecuali pada madzhab yang benar”
على الذى بالوصف منه قيدا ويحمل المطلق مهما وجدا
Jika mutlak dan muqayad bertolakan Maka mutlak pada muqayad pantaskan
Keumuman di dalam kifarat sumpah Kekhususan dalam kifarat membunuh
مقيد فى القتل بالايمان فمطلق التحرير فى الايمان
Mutlak memerdekakan budak belian Dipantaskan pada budak yang beriman
 Inilah gambaran dari takhsis munfasil Al-Qur’an ditakhsis al-Qur’an berhasil
Antara “mukhosis’ dengan ‘am makhsus”nya Berbeda pada tempat atau suratnya
على الذى قيد فى التكفير فيحمل المطلق فى التحرير
Dalam kifarat sumpah mutlak memerdekakan Budak belian beriman atau bukan
Dalam kifarat qatlu memerdekakan
Jika kontradiksi mutlak dan muqayyad Muqayyad budak belian yang beriman
Pantaskanlah pada lafadz yang muqayyad
وسنة بسنة يخصص ثم الكتاب بالكتاب خصصوا
Lalu al-Qur’an dengan al-Qur’an di takhsis Serta Hadits ditakhsisnya dengan hadits
وعكسه استعمل يكن صوابا وخصصوا بالسنة الكتابا
Dan para Ulama menakhsis al-Qur’an Dengan Hadits coba engkau balikan
قد خص بالقياس كل منهما والذكر بالاجماع مخصوص كما
Dan al-Qur’an di takhsis ijma Ulama Begitupun ditakhsis qias berguna
Hadits ditakhsis qias jangan lupakan Beri contoh satu persatu hafalkan( باب المجمال والمبين )
BAB VIII
LAFADZ MUJMAL dan MUBAYAN
فمجمل وضابط البيان ماكان محتاجا الى بيان
Yang disebut larfadz mujmal sesuatu Yang membutuhkan penjelasan yang tentu
الى التجالى واتضاح الحال اخراجه من حالة الاشكال
Penjelasan ialah mengeluarkan Sesuatu dari suatu kesulitan
فى الحيض والطهر من النساء كالقرء وهو واجد الاقراء
Seperti qur-u dari jamak aqra-u Pantas pada haid serta suci berlaku
لم يحتمل الا لمعنى واحد والنص عرفا كل لفظ وارد
Lafadz Nash menurutkan para Ulama Yaitu lafadz yang punya satu makna
تاويله تنزيله فليعلما كقد رايت جعفرا وقيل ما
Nyata aku telah melihat Pak Ja’far Itulah contohnya janganlah kau lempar
Pendapat qiil lafadz yang di ucapkannya Langsung dapat dimengerti maknanya
معنى سوى المعنى الذى له وضع والظاهر ما لا يفيد ما سمع
Lafadz dzohir menurut para Ulama Tiap lafadz yang mengandung dua makna
Satu makna rojih yang diunggulkannya Dua makna marjuh yang dilemahkannya
وقد يرى للرجل الشجاع كالاسد اسم واحد السباع
“Asad” itu suatu nama hewan ganas Digunakan tuk pria yang gagah pantas
Lafadz “asad” itu rojih bermakna Suatu nama hewan yang ganas utama
Lafadz “asad” itu marjuh bermakna Untuk nama seorang pria yang perkasa
مفهومه فبالدليل اولا والظاهر المذكور حيث اشكلا
Dan lafadz dzohir yang tlah diceritakan Jika maknanya sulit tuk diartikan
مقيدا فى الاسم بالدليل وصار بعد ذلك التاويل
Maka gunakanlah ta’wil dengan dalil Maka jadi” dzohir muqayad bid dalil”
( باب الافعال )
BAB IX
PERBUATAN - PERBUATAN NABI
جميعها مرضية بديعة افعاله طه صاحب الشريعة
Pekerjaan Nabi pemilik aturan Seluruhnya di ridloi kebenaran
Karena Nabi itu berpredikat ma’sum Tak kan melakukan dosa kesalahan
فطاعة اولا ففعل القربه وكلها اما تسمى قربه
Segala pekerjaan Nabi terbagi Qurbah, ghoer qurbah dua terbagi
Fi’lul qurbah disebutnya ketaatan Ghoer qurbah disebutnya kebolehan
دليلها كوصله الصياما من الخصوصيات حيث قاما
Jika pada fi’lul qurbah ada dalil Khusus Nabi, maka umat harus tinggal
Seperti berpuasanya siang malam Puasa wishol bagi umat itu haram
وقيل موقوف وقيل مستحب وحيث لم يقم دليلها وجب
Jika tidak terdapat suatu dalil Jawabannya itu ada tiga qaul
Pertama wajib di Nabi dan umatnya Dua di mauquf wajib atau sunatnya
مالم يكن بقربة يسمى فى حقه وحقنا واما
Qaul ketiga mustahab di hak Nabi Serta berlaku tuk seluruh umat Nabi
Pekerjaan Nabi dengan ghoer qurbah Dinamakan dengan sesuatu yang mubah
وفعله ايضا لنا يباح فانه فى حقه مباح
Mubah pada haknya Nabi dan umatnya Begitupun berlaku bagi umatnya
Seperti istirahat, makan dan minum Begitupun umatnya makan dan minum
كقوله كذاك فعل قد فعل وان اقر قول غيره جعل
Jika ada ucapan sahabat Nabi Kemudian dibiarkan oleh Nabi
Maka jadikan halnya ucapan Nabi Penjelasan akan kebolehan ini
Jika ada prilaku sahabat Nabi Kemudian dibiarkan oleh Nabi
Maka itu seperti prilaku Nabi Seperti biyawak pasir dikonsumsi
عليه ان اقره فليتبع وما جرى فى عصره ثم اطلع
Prilaku dan ucapan sahabat Nabi Yang menjadi kabar pada zaman Nabi
Jika Nabi membiarkan semua ini Boleh diikuti disebut taqriri
( باب النسخ )
BAB X
NASAKH ( SALINAN )
حكوه عن اهل اللسان فيهما النسخ نقل او ازالة كما
Pengertian Nasakh secara bahasa Perpindahan atau penghapusan kata
ثبوت حكم بالخطاب السابق وحده رفع الخطاب اللاحق
Nasakh menurut istilah hukum syara’ Itu menghilangkan khitab yang pertama
Serta menetapkan khitab yang kedua Itu pun jika khitab kedua ada
لكان ذاك ثبتاكما هو رفعا على وجه اتى لولاه
Tapi jika khitab kedua tak ada Maka ketetapan pada yang pertama
ما بعده من الخطاب الثانى اذا تراخى عنه فى الزمان
Cara nasakh jika khitab yang kedua Lebih akhir dari khitab yang pertama
Asbab an nuzul jika dalam al-Qur’an Asbab al wurud pada hadits demikian
كذاك نسخ الحكم دون الرسم وجاز نسخ الرسم دون الحكم
Dibolehkan nasakh tulisan tak hukum Begitupun sebaliknya harap maklum
ودونه وذاك تخفيف حصل ونسخ كل منهما الى بدل
Serta dinasakh tulisan dan hukumnya Mari kita lihat perbandingannya
اخف او اشد مما قد بطل وجاز ايضا كونه ذلك البدل
Antara naasikh dan mansukh itu beda Mansukh berat tapi naasikh sebaliknya
Ayat mushabarah sebagai contohnya Satu mukmin lawan sepuluh kafirnya
Kemudian dinasakh menjadi ringan Satu mukmin lawan dua itu ringan
كسنة بسنة فتنسخ ثم الكتاب بالكتاب ينسخ
Al Qur’an oleh al Qur’an dinasakh Seperti sunnah dinasakh oleh sunnah
بسنة بل عكسه صواب ولم يجز ان ينسخ الكتاب
Dan tak dibolehkan menasakh al Qur’an Dengan sunnah karena janganlah dilawan
Karena pangkat al Qur’an itu yakin Sedangkan assunah itu berpangkat dzon
Tapi jika sunnah dinasakh al Qur’an Hal seperti itu dapat dibenarkan
وغيره بغيره فلينتسخ وذو تواتر بمثله نسخ
Hadits mutawatir dinasakh sejenisnya Ghaer mutawatir dinasakh sejenisnya
بغيره وعكسه حتما يرى واختار قوم نسخ ما تواترا
Pendapat kaum membolehkan menasakh Mutawatir dengan beda jenis dinasakh
Dan ghaer mutawatir itu dinasakh Oleh hadits yang mutawatir dinasakh
(باب) فى بيان مايفعل ( فى التعارض )
BAB XI
KONTRADIKSI DALIL
ياتى على اربعة اقسام تعارض النطقين فى الاحكام
Warna kontra dua mantuq dalam hukum Itu terdapat empat bagian maklum
اوكل نطق فيه وصف منها اما عموم وخصوص فيها
Dua mantuq yang sama umum pertama Dua mantuq yang sama khusus kedua
Mantuq pertama itu umum yang ketiga Diikuti mantuq khusus yang kedua
كل من الوصفين فى وجه ظهر او فيه كل منهما ويعتبر
Empat mantuq pertama umum dan khusus Mantuq selanjutnya juga umum khusus
فى الاولين واجب ان امكنا فالجمع بين ما تعارضا هنا
Gabungkanlah dua lafadz bertentangan Yang semuanya memiliki keumuman
Hal itu pun jika mungkin dikumpulkan Jika tidak sya’ir berikut lanjutkan
مالم يكن تاريخ كل يعرف وحيث لا امكان فالتواقف
Namun jika tidak mungkin dikumpulkan Maka solusinya itu ditangguhkan
Sehingga ada yang mampu mengunggulkan Terhadap salah satu yang bertentangan
فالثان ناسخ لما تقدما فان علمنا وقت كل منهما
Jika terdapat dua lafadz bertentangan Yang pertama menunjukan kehalalan
Yang kedua menunjukan keharaman Maka yang kedualah yang digunakan
بذى الخصوص لفظ ذى العموم وخصصوا فى الثالث المعلوم
Jika terdapat dua lafadz bertentangan Yang pertama menunjukan keumuman
Dan kedua menunjukan kekhususan Maka yang kedua yang diutamakan
من كل شق حكم ذاك النطق وفى الاخير شطر كل نطق
بالضد من قسميه واعرفنهما فاخصص عموم كل نطق منهما
Jika dalil pertama umum dan khusus Dalil yang kedua juga umum khusus
Maka keumuman dalil yang pertama Ditakhsis kehususan dalil kedua
Serta keumuman dalil yang dua Ditakhsis kekhususan dalil pertama( باب الاجماع )
BAB XII
I J M A ’
اى علماء الفقه دون نكر هو اتفاق كل اهل العصر
شرعا كحرمة الصلاة بالحدث على اعتبار حكم امر قد حدث
Ijma’ yaitu suatu kesepakatan Para ulama fiqih yang menetapkan
Pada hukum syara’ menetapkan Shalat bagi yang berhadats diharamkan
لا غيرها اذ خصصت بالعصمة واحتج بالاجماع من ذى الامة
Dan ijma’ itu dapat dijadikan Bagi umat nabi dijadikan alasan
Tetapi bukan umat yang lainnya Ijma’nya tak dapat dijadikan alasan
من بعده فى كل عصر اقبلا وكل اجماع فحجة على
Dapat di pakaialasan setiap ijma’nya Bagi generasi umat selanjntnya
Seperti ijma’ para sahabat Nabi Di pakaioleh pengikut sahabat Nabi
اى فى انعقاده وقيل مشترط ثم انقراض عصره لم يشترط
Dan tak disyaratkan bagi sahnya ijma’ Dengan wafat para ahli zaman ijma’
Jadi meski ahli ijma’ masih ada Maka ijma’ tersebut masih berguna
Itulah pendapat kaul yang pertama Dan sebaliknya menurut kaul kedua
الا على الثانى فليس يمنع ولم يجز لاهله ان يرجعوا
Bagi mujmi’in tidak diperbolehkan Hal yang telah disepakati dibatalkan
وصار مثلهم فقيها مجتهد وليعتبر عليه قول من ولد
Kaul ke dua juga memperhitungkan Ucapan orang yang dilahirkan
Pada saat hidupnya ahli Ijma’ Dan dia tumbuh menjadi ahli Ijma’
Atau menjadi ahli Fiqih yang hebat Atau menjadi ahli Ijtihad kuat
من كل اهله وبالافعال ويحصل الاجماع بالاقوال
Dan Ijma’ dihasilkan dengan ucapan Tiap ahli serta dengan pekerjaan
وبانتشار مع سكوتهم حصل وقول بعض حيث باقيهم فعل
Empat bagian ijma’ itu terbagi Ijma’ qauli dua ijma’ af’ali
Ijma’ mukhtaliqat itu yang ketiga Empat ijma’ sukuti semua berharga
على الجديد فهو لا يحتج به ثم صحابى قوله عن مذهبه
فى حقهم وضعفوه فليرد وفى القديم حجة لما ورد
Menurut kaul jadid Imam Syafi’i Bisa dipake hujjah kaul shahabi
Oleh sahabat-sahabat yang lainnya Tapi kaul Qadim itu sebaliknya
Jika hal itu terjadi kontradiksi Utama kaul jadid Imam Syafi’i(باب) بيان ( الاخبار )
BAB XIII
IKHBAR ( BERITA )
صدقا وكذبا منه نوع قد نقل والخبر اللفظ المفيد المحتمل
Khobar yaitu lafadz yang dipantaskan Pada kebenaran serta kebohongan
Namun ada khobariyah dipantaskan Maqtu’un bil Sidqi pada kebenaran
Serta ada khobariyah dipantaskan Maqtu’un bil Kidzbi pada kebohongan
Kalamullah contoh Maqtu’un bil Sidqi Musailamah contoh Maqtu’un bil Kidzbi
وماعدا هذا اعتبر احادا تواترا للعلم قد افادا
Khobariyah terbagi dua bagian Khobar mutawatir, ahad kemudian
Khobar mutawatir itu menyakinkan Sedang khobar ahad itu diragukan
جمع لنا عن مثله عزاه فاول النوعين ما رواه
Khobar mutawatir itu hasil panca indra Yang diriwayatkan lebih dari dua
Yang mustahil dari kelompok pembohong Karna itu janganlah engkau berbohong
لا باجتهاد بل سماع او نظر وهكذا الى الذى عنه الخبر
والكذب منهم بالتواطى يمنع وكل جمع شرطه ان يسمعوا
Syarat mutawatir itu ada tiga Beritanya harus hasil panca indera
Hasil penglihatan serta pendengaran Diri sendiribuksn hasil yang lain
Jumlah rowi harus sampai ketetapan Serta kelompok pembohong itu bukan
Adad mutawatir dari Abu Thoyib Empat orang diqiyaskan pada syahid
Sedangkan menurut Ashab As-Syafi’i Lima orang qiyas pada ulul azmi
Pendapat yang lain dua puluh orang Ayat mushabarah al-Qur’an dipegang
Syarat ketiga ada keseimbangan Adad mutawatir ditiap lapisan
Pembagian mutawatir itu dua Mutawatir lafdzi, ma’nawi kedua
لا العلم لكن عنده الظن حصل ثانيهما الاحاد يوجب العمل
Khobar ahad itu wajib diamalkan Meski khobar ahad itu diragukan
Karena hukum khobar dzon diutamakan Yang utama itu wajib diamalkan
وسوف ياتى ذكر كل منهما لمرسل ومسند قد قسما
Pembagian khobar ahad ada dua Pertama musnad serta mursal kedua
فمرسل وما عداه مسند فحيثما بعض الرواة يفقد
Hadits mursal yaitu yang sebagian Dari para rowi itu digugurkan
Khobar ahad mursal itu ada tiga Satu jali, khafi, shohabi ketiga
لكن مراسيل الصحابى تقبل للاحتجاج صالح لا المرسل
Hadits musnad itu sah dipakai hujjah Hadits mursal tidak sah dipakai hujjah
Hadits mutawatir sah dipakai hujjah Hanya mutawatir shohabi ayo melangkah
فى الاحتجاج ما رواه مرسلا كذا سعيد بن المسيب اقبلا
Hadits Sa’id bin Musayab Diterima serta dijadikan hujjah juga bisa
فى حكمه الذى له تبيان والحقوا بالمسند المعنعنا
Dan para Ulama mengikutsertakan Pada hadits musnad yaitu mu’an’an
Sama halnya dapat dipakai alasan Serta sanad ittishal pada utusan
Syarat hadits mu’an’an yang disamakan Dengan hadits musnad itu disyaratkan
Pertama mu’an’innya jangan keliru Dua pernah bertemudengan sang guru
Inilah pendapat Imam Al-Bukhori Lain halnya dengan Imam Muslim sendiri
Antara mu’an’in dengan gurunya Haruslah satu zaman dalam hidupnya
حدثنى كما يقول اخبرا وقال من عليه شيخه قرا
Apabila murid langsung mendengarkan Tentang hadits dari guru dibacakan
Maka bagi murid bisa mengatakan Akhbarani, hadatsani dikatakan
Ini penyampaian hadits yang pertama Merupakan cara yang paling utama
لكن يقول راويا اخبرنى ولم يقل فى عكسه حدثنى
Lafadz hadatsani jangan di ucapkan Jika cara penyampaian dibacakan
Pada tulisan dan guru mendengarkan Yang ini merupakan cara bandungan
يقول قد اخبرنى اجازه وحيث لم يقرء وقد اجازه
Yang ke tiga sang guru mengijazahkan Kepada murid untuk meriwayatkan
Maka bagi rawi harus menyatakan Ajazanie, akhbaranie ijazatan( باب القياس )
BAB XIV
( Q I Y A S )
للاصل فى حكم صحيح شرعى اما القياس فهو رد الفرع
Qiyas itu menyamakan sesuatu Dari maqies pada maqies ‘alaih itu
Qiyas inilah dalil syara’ ke empat Al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ tepat
واليعتبر ثلاثة فى الرسم لعلة جامعة فى الحكم
Rukun qiyas semua empat bagian Maqies, yang ke dua maqies ‘alaih dan
Tiga ‘ielat ada titik persamaan Antara yang disamakan, menyamakan
Akan kepastian pada satu hukum Wajib atau haram itu jadi maklum
او شبه ثم اعتبر احواله لعلة اضفه او دلالة
Pembagian qiyas itu ada tiga Qiyas ‘ielat, serta dlilalah ke dua
Serta qiyas syibhu itu yang ke tiga Mari perhatikan dengan penuh seksama
موجبة للحكم مستقلة اولها ما كان فيه العلة
كقول اف وهو للايذا منع فضربه للوالدين ممتنع
Qiyas ‘ielat merupakan sesuatu ‘ielat pada qiyas wajib yang dituju
Pada satu hukum seperti contohnya Pukulan kepada orang tuanya
Dengan memakinya itu sama saja Dengan menyakiti, maka haram hukumnya
حكما به لكنه دليل والثانى مالم يوجب التعليل
شرعا على نظيره فيعتبر فيستدل بالنظير المعتبر
زكاته كبالغ اى للنمو كقولنا مال الصبى تلزم
Serta yangn ke dua qiyas dlilalah Qiyas yang terdapat suatu ‘ielath
Pada satu hukum ‘ielat menunjukan Tapi pada hukum tidak diwajibkan
Bak harta anak pada orang dewasa Maka wajib zakat itu titik sama
ما بين اصلين اعتبارا وجدا والثالث الفرع الذى ترددا
Dan ke tiga maqies yang berbolak-balik Antara dua asal mana yang baik
Seperti abid di rusak orang lain Bolak-balik antara manusia hewan
Dari putra adam pandangan merdeka Di pandang hewan abid adalah harta
من غيره فى وصفه الذى يرى فليلتحق باى ذين اكثرا
بالمال لا بالحرفى الاوصاف فليلحق الرقيق فى الاتلاف
Abid yang di persamakan pada harta Itu lebih banyak dari pada satwa
Karena abid suka di jual belikan Diwakafkan ataupun diwasiatkan


( فصل فى شروط اركان القياس )
PASAL
PERSYARATAN RUKUN QIYAS
مناسبا لاصله فى الجمع والشرط فى القياس كون الفرع
Ada empat syarat pada rukun qiyas Munasabah maqies ‘alaih serta maqies
مناسبا للحكم دون مين بان يكون جامع الامرين
Seperti adanya’ ielat mengumpulkan Maqies, maqies ‘alaih itu disatukan
Haruslah disamakan terhadap hukum Yang terdapat pada maqies harap mafhum
يوافق الخصمين فى رايهما وكون ذاك الاصل ثابتا بما
Maqies ‘alaih mestinya tlah ditentukan Oleh hadits ataupun dalil al-Qur’an
Pendapat mudda’i serta mustadilnya Haruslah sama ini yang ke duanya
فى كل معلولاتها التى ترد وشرط كل علة ان تطرد
Yang ketiga mutharid pada ‘ielatnya Serta pada hukum seperti ‘ielatnya
Yang terdapat pada sebuah surahnya Hukum telah ada bersama ‘ielatnya
Maka tidaklah boleh bagi ‘ielatnya Berpisah dari hukum tuk selamanya
قياس فى ذات انتقاض مسجلا لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا
‘ielat tidaklah batal pada lafadznya Dan maknanya, jika ada batal qiyasnya
Contoh ’ielat yang batal pada lafadznya Lafadz ‘ielat pada surah tanpa hukumnya
Contoh ’ielat yang batal pada maknanya Makna yang dipakai‘ielat tanpa hukumnya
علته نفيا واثباتا معا والحكم من شروطه ان يتبعا
Syarat yang ke empat adalah hukumnya Harus mengikuti terhadap ‘ielatnya
Di dalam segi nafi serta itsbatnya Hukum serta ‘ielat harus bersamanya
Ada ‘ielat, ada pula hukumnya Begitupun jika ‘ielat sebaliknya
وهو الذى لها كذاك يجلب فهى التى له حقيقا تجلب
‘ielat itu penyebab hukum adanya Serta hukum ditarik ‘ielat sebabnya

PASAL
HARAM dan IBAHAH
(LARANGAN dan KEBOLEHAN)
بل بعدها بمقتضى الدليل لا حكم قبل بعثة الرسول
Tak ada hukum sebelum ada Rasul Adanya hukum setelah ada Rasul
تحريمها لا بعد حكم شرعى و الاصل فى الاشياء قبل الشرع
Sebelum syara’ sesuatu itu haram Tapi setelahnya itu selain haram
Jika hukum itu tidak ditemukan Haram atau halal itu kembalikan
Pada hukum haram engkau kembalikan Karena asal sesuatu di haramkan
وما نهانا عنه حرمناه بل ما احل الشرع حللناه
Jika sesuatu di halalkan syara’ Maka sesuatu halal bagi kita
Jika sesuatu di haramkan syara’ Maka sesuatu haram bagi kita
شرعا تمسكنابحكم الا صل وحيث لم نجد دليل حل
Tapi jika kita tidak menemukan Dalil syara’ akan hukum kehalalan
Mak hukum asal itu kita pegang Yaitu haram janganlah engkau tegang
وقال قوم ضد ما قلناه مستصحبين الاصل لا سواه
Hukum asal semua mengabadikan Ketika dalil syara’ tak ditemukan
Seperti mujtahid tidak mendapatkan Pada hukum puasa rajab di wajibkan
Kemudian mujtahidin mengatakan Puasa rajab itu tidak di wajibkan
Berdasarkan pada istishabul halnya Hal ini tentu bisa jadi hujjahnya
Karna istishab ada dua macamnya Satu istishabul hal dua masyhurnya
Menurut pendapat kaum sebaliknya Hukum asal sesuatu halalnya
تحريمها فى شرعنا فلا يرد اى اصلها التحليل الا ما ورد
Kecuali dalil syara’ mengharamkan Maka bagi kita juga mengharamkan
جوازه وما يضر يمنع وقيل ان الاصل فيما ينفع
Dan menurut pendapat qiil yang lainnya Asal sesuatu ada manfaatnya
Maka itu diperbolehkan hukumnya Lain halnya jika timbul madlaratnya
Maka itu di haramkan baginya Semua ini berbagai pendapatnya
بالاصل عن دليل حكم قد فقد وحد الاستصحاب اخذ المجتهد
Istishabul masyhur itu ketetapan Sesuatu yang ke dua pada zaman
Dengan sebab ketetapan sesuatu Yang terjadi pada waktu yang ke satu

( باب ترتيب الاذلة )
BAB XV
(KETERTIBAN DALIL)
على الخفى باعتبارالعملى وقدموا من الادلة الجلى
Ketertiban dalam menggunakan dalil Misalnya terjadi kontradiksi dalil
Yang pertama Ulama mendahulukan Dalil jalie serta khofie di akhirkan
Begitupun dengan makna yang hakiki Serta majazi dahulukan hakiki
على مفيد الظن اى للحكم وقدموا منها مفيد العلم
Dalil yaqin di dahulukan Ulama Dan dalil dzoni di akhirkan Ulama
Seperti halnya hadits mutawatirnya Maka di akhirkan hadits ahadnya
فليؤت بالتخصيص لا التقديم الا مع الخصوص والعموم
Kecuali lafadz mutawatir umum Di takhsis hadits ahad menjadi maklum
وقدموا جلية على الخفى والنطق قدم عن قياسهم تف
Lafadz al-Qur’an as-sunah dahulu Baru pergunakan qiyas jika perlu
Tapi kecuali jika lafadz umum Di takhsis qiyas agar menjadi mafhum
Dan Ulama pun slalu mendahulukan Qiyas jalie, qiyas khofie di akhirkan
Seperti qiyas ‘ielat di dahulukan Serta qiyas syibhu itu si akhirkan
او سنة تغيير الاستصحاب وان يكن فى النطق من كتاب
فكن بالاستصحاب مستدلا فالنطق حجة اذا والا
Dan jika ada lafadz dalam al-Qur’an Ataupun hadits yang bisa merubahkan
Pada istishabul hal maka gunakan Maka jelas Qur’an hadits digunakan
Dan jika tidak ada yang merubahkan Maka istishabul halnya digunakan
( باب اى فى المفتى والمستفتى والتقليد )
BAB XVI
MUFTI, MUSTAFTI dan TAQLID
يعرف من اى الكتاب والسنن والشرط فى المفتى اجتهاد وهو ان
Dan syarat menjad seorang mujtahid Harus tahu hadits serta ayat kitab
وكل ماله من القواعد والفقه فى فروعه الشوارد
Dan tahu asal fiqih serta furu’nya Detilnya serta kaidah fiqihnya
تقررت ومن خلاف مثبت مع ما به من المذاهب التى
Serta tahu madzhab yang tlah di tentukan Dan mengetahui akan perbedaan
واللغة التى اتت من العرب والنحو والاصول مع علم الادب
بنفسه لمن يكن سائلا قدرا به يستنبط المسائلا
Tahu ilmu nahwu, usul serta adab Serta tahu mufradat bahasa arab
Ilmu yang dibutuhkan tuk menetapkan Hukum oleh mujtahid kan ditetapkan
وفى الحديث حالة الرواة مع علمه التفسير فى الايات
Ilmu tafsir ayatnya diketahui Dan pada hadit,rawi diketahui
Begitupun dengan asbab an-nuzulnya Serta asbab al-wurud pada haditsnya
فعلم هذا القدر فيه كافى وموضع الاجماع والخلاف
Serta tahu tempat ijma’ ikhtilafnya Semua ini cukup bagi mujtahidnya
ان لا يكون عالما كالمفتى ومن شروط السائل المستفتى
Dan syarat orang yang meminta fatwanya Itu dari kelompok ahli taqlidnya
Maka bagi mustafti harus taqlidnya Terhadap mufti di dalam fatwanya
فلا يجوز كونه مقلدا فحيث كان مثله مجتهدا
Kalau bukan dari kelompok taqlidnya Seperti dari kelompok mujtahidnya
Maka baginya tidak di perbolehkan Untuk meminta fatwa dari yang lain
( فرع )
CABANG / RANTING
من غير ذكر حجة للسائل تقليدنا قبول قول القائل
Taqlid itu penerimaan ucapan Tanpa ada hujjah yang diceritakan
مع جهلنا من اين ذاك قاله وقيل بل قبولنا مقاله
Menurut qiil, penerimaan ucapan Orang lain tanpa ada pengetahuan
Serta dari mana sumber pengambilan Yang di ucapkan taqlidlah dinamakan
بالحكم تقليد له بلا خفا ففى قبول قول طه المصطفى
Maka penerimaan ucapan Nabi Pada hukum yang diceritakan Nabi
Nabi tidak menceritakan dalilnya Dan umatnya tidak mengetahuinya

جميعه بالوحى قد اتى له وقيل لا لان ما قد قاله
Maka hal ini di sebut taqlidnya Lain halnya menurut pendapat qiilnya
Tidaklah disebut dengan taqlidnya Karna smua ucapan Nabi wahyunya  ( فصل الاجتهاد )
PASAL IJTIHAD
مجهوده فى نيل امر قد قصد وحده ان يبذل الذى اجتهد
Pengertian ijtihad tu mengerahkan Daya kemampuan untuk menghasilkan
Yang dimaksud dari sebuah tujuan Bagi mujtahidin satu pengetahuan
وقيل فى الفروع يمنع الخطا ولينقسم الى صواب وخطا
Dan ijtihad terbagi dua bagian Satu ijtihad benar dan kesalahan
Dan menurut pandapat qiil mengatakan Ijtihad bidang furu’ di mustahilkan
Ijtihadnya akan satu kesalahan Kebenaran ijtihadnya dipastikan
اذ فيه تصويب لارباب البدع وفى اصول الدين ذا الوجه امتنع
Ijtihad pada bidang ilmu aqidah Atau I’tikad itu sangat di cegah
Karna akan terjadi faham yang salah Dan membenarkan pada ahli dlolalah
والزاعمين انهم لم يبعثوا من النصارى حيث كفرا ثلثوا
Dari I’tikad orang-orang Nasrani Bahwa Tuhan itu adalah trimurti
Dan dari orang yang menyangkakan kubur Tidak akan bangkit dari alam kubur
كذا المجوس فى ادعاء الاصلين اولا يرون ربهم بالعين
Dan makhluk tidak dapat melihat Allah Dengan mata padahal kuasa Allah
Begitupun dari pendapat majusi Alam tu dari dua unsur terdiri
Dari nur atau cahaya penerangan Serta unsur dzulmah atau kegelapan
اجرين واجعل نصفه من اخطا ومن اصاب فى الفروع يعطى
Dan yang ijtihad dalam masalah furu’ Dan ijtihadnya benar tidaklah ragu
Maka akan diberi dua pahala Karna ijtihadnya karna benar pula
Dan yang ijtihad dalam masalah furu’ Dan ijtihadnya salah tidaklah ragu
Hanya satu pahala yang kan diberi Karna ijtihadnya oleh Allah pasti
فى ذاك من تقسيم الاجتهاد لما رووا عن النبى الهادى
Hal ini karena ada hadits Nabi Tentang pembagian ijtihad terbagi
ابياتهافى العذ ( در ) محكمه وتم نظم هذه المقدمه
Muqadimah nadzom tlah disempurnakan Dua ratus empat bait tlah di nadzomkan
ثانى ربيع شهر وضع المصطفى فى عام طاء ثم ظاء ثم فا
Pada tahun sembilan dlapan sembilan Bertepatan dengan Nabi dilahirkan
ثم صلاة الله مع سلامه فالحمد لله على اتمامه
Segala puji bagi Allah yang sempurna Yang tlah menyempurnakan nadzom yang mulia
وحزبه وكل مؤمن به على النبى واله وصحبه
Beserta rahmat dan keselamatannya Smoga pada Nabi dan keluarganya
Serta sahabat pula golongan Nabi Dan bagi yang beriman terhadap Nabi

0 Response to "Nadzoman Ushul Fiqh (Lathaif AL-Isyarah)"

Post a Comment